fbpx Sekcja ds. Weryfikacji i Akceptacji Dokumentów | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

Sekcja ds. Weryfikacji i Akceptacji Dokumentów | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

Sekcja ds. Weryfikacji i Akceptacji Dokumentów

Symbol: 
J640

Head

Zadania

  1. Dokonuje kontroli dokumentów finansowo-księgowych zgodnie z zasadami ustawy o finansach publicznych.
  2. Bada i weryfikuje kompletność i rzetelność dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
  3. Nadzoruje prawidłowość obiegu dokumentów finansowo-księgowych i przestrzegania przyjętych procedur wewnętrznych.
  4. Zatwierdza do wypłaty faktury oraz inne dokumenty finansowe i dysponuje środkami pieniężnymi w zakresie udzielonego pełnomocnictwa.
  5. Współpracuje z Działem Kontrolingu w zakresie weryfikacji zgodności przestawionych do akceptacji dokumentów finansowych z posiadanymi środkami.
  6. Współpracuje z Sekcją ds. Rozliczeń w zakresie akceptacji i weryfikacji dokumentów.
  7. Uczestniczy we wdrożeniach systemów informatycznych użytkowanych przez jednostki organizacyjne Kwestury.
  8. Przygotowuje kalkulacje stawek wynagrodzeń osób zatrudnianych do realizacji projektów i wyodrębnionych zadań oraz weryfikuje ich zgodność z budżetami.
  9. Sprawdza refundacje środków przyznawanych na prefinansowanie projektów i weryfikuje ich poprawność.