IT Finance and Accounting Systems | University of Gdańsk

IT Finance and Accounting Systems

Phone: +48 58 523 20 08
Symbol: 
A251

Pracownicy administracyjni

Zadania

  1. Prowadzi dokumentację kwestury i nadzoruje jej obieg.
  2. Prowadzi kontrolę formalną dokumentów finansowych składanych do akceptacji kwestora, w szczególności wniosków o dofinansowanie z budżetu państwa, wniosków o utworzenie etatów, wniosków o wszczęcie zamówień publicznych, umów, raportów, zamówień.
  3. Prowadzi wstępną kontrolę prawidłowości źródeł finansowania określonych we wnioskach o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne, umowach na zakup towarów i usług, wnioskach o utworzenie etatów i innych dokumentach wymagających kontrasygnaty finansowej kwestora.
  4. Prowadzi rejestr dotacji i dofinansowań z budżetu państwa oraz inną dokumentację na potrzeby planistyczne kwestury.
  5. Prowadzi obsługę administracyjną i kancelaryjną kwestury.
  6. Prowadzi archiwizację dokumentacji finansowej kwestora.
  7. Obsługuje elektroniczny system zamówień publicznych w zakresie przydziału kompetencji do kontroli źródeł ich finansowania.
  8. Współpracuje z Sekcją ds. Rozliczeń w zakresie rejestracji umów i zadań wynikających z decyzji o dotacjach i dofinansowaniach otrzymanych przez Uniwersytet.