fbpx Human Resources Management Centre | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

Human Resources Management Centre | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

Human Resources Management Centre

Symbol: 
J100

Director

Deputy Head

Kierownicy

Kierownicy Działów

Zastępcy Kierownika

Główny specjalista ds. zarządzania konfliktami

Pracownicy

Zadania

 1. Do zakresu działania Centrum Zarządzania Zasobami Ludzkimi należy realizacja podstawowych zadań Uczelni w zakresie pracowniczym i płacowym niezastrzeżonym do właściwości innych jednostek organizacyjnych a w szczególności:
 1. prowadzenie niezbędnej ewidencji i dokumentacji pracowniczej;
 2. prowadzenie akt osobowych;
 3. udzielanie niezbędnych informacji i porad w sprawach pracowniczych.
 1. Strukturę Centrum Zarządzania Zasobami Ludzkimi tworzą:
 1. Dział Kadr,
 2. Dział Płac,
 3. Dział Pracowniczych Spraw Socjalnych,
 4. Inspektorat BHP,
 5. Sekcja ds. Szkoleń.
 1. Dział Kadr:
 1. We współpracy z właściwymi organami oraz kierownikami jednostek organizacyjnych Uniwersytetu realizuje założenia uczelnianej polityki personalnej.
 2. Prowadzi sprawy wynikające ze stosunku pracy wszystkich pracowników.
 3. Prowadzi ewidencję i akta osobowe pracowników.
 4. Wydaje świadectwa pracy, legitymacje służbowe, dokumenty poświadczające zatrudnienie.
 5. Zajmuje się sprawami związanymi ze zgłaszaniem i wyrejestrowywaniem do ubezpieczeń społecznych pracowników.
 6. Zajmuje się sprawami związanymi ze zgłaszaniem i wyrejestrowywaniem do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodzin pracowników podlegających tym ubezpieczeniom.
 7. Wykonuje czynności związane z kontrolą zwolnień lekarskich pod względem ich formalnej zgodności z obowiązującymi przepisami oraz na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych występuje do ZUS o kontrolę prawidłowości wykorzystywania tych zwolnień.
 8. Służy pomocą przy kompletowaniu dokumentów emerytalnych i rentowych pracowników.
 9. Prowadzi wnioskowane sprawy dotyczące awansów, odznaczeń i nagród pracowników.
 10. Współuczestniczy w opracowywaniu i doskonaleniu zasad wynagradzania i premiowania pracowników oraz przygotowuje dokumentację służącą do naliczania nagród jubileuszowych i dodatku za wysługę lat.
 11. Organizuje i koordynuje sprawy okresowych ocen pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
 12. Współdziała z komisją wspierającą Kanclerza przy rozpatrywaniu odwołań od ocen pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
 13. Współdziała z Uczelnianą Komisją Odwoławczą do spraw Oceny Nauczycieli.
 1. Dział Płac:
 1. Prowadzi kontrolę merytoryczną, formalną i rachunkową dokumentów stanowiących podstawę naliczania wynagrodzeń.
 2. Sporządza listy wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz listy wypłat zasiłków ZUS.
 3. Prowadzi kontrolę formalną i rachunkową umów o dzieło i zlecenia oraz rachunków wystawionych na ich podstawie i sporządza listy wypłat wynagrodzeń określonych w tych umowach.
 4. Oblicza świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz dokonuje ich rozliczeń z ZUS.
 5. Oblicza i sporządza zestawienia wynagrodzeń w celu naliczenia emerytury lub renty.
 6. Sporządza informacje dla ZUS o osiągniętym przychodzie emerytów i rencistów.
 7. Przygotowuje wypłaty gotówkowe i bezgotówkowe wynagrodzeń.
 8. Realizuje obowiązki płatnika składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, ubezpieczenia zdrowotne oraz fundusz pracy naliczonych od wypłaconych wynagrodzeń i zasiłków.
 9. W ramach obowiązków płatnika rozlicza zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłacanych wynagrodzeń oraz sporządza związaną z tym dokumentację.
 10. Przechowuje, zgodnie z obowiązującymi przepisami, listy płac, dokumenty stanowiące podstawę naliczania wynagrodzeń i świadczeń, dokumentację rozliczeniową z ZUS, kopie informacji o wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych, zestawienia zbiorcze dotyczące wypłaconych wynagrodzeń.
 11. Wystawia pracownikom zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia.
 12. Udziela informacji związanych z wypłatami wynagrodzeń oraz obciążającymi je podatkiem i składkami ZUS.
 1. Dział Pracowniczych Spraw Socjalnych:
 1. Prowadzi sprawy związane z administrowaniem zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy i regulaminy.
 2. Zapewnia obsługę organizacyjną i biurową Komisji Socjalno-Mieszkaniowej, Komisji ds. Hoteli Asystenckich, Rad Mieszkańców tych hoteli.
 3. Prowadzi sprawy związane z kwaterowaniem w hotelach asystenckich, zamieszkiwaniem w mieszkaniach służbowych, w tym nalicza należności oraz monitoruje związane z nimi rozliczenia.
 4. Prowadzi rozliczenia związane ze świadczeniami pracowniczymi wynikającymi z przepisów kodeksu pracy oraz przepisów bhp.
 5. Oblicza i przygotowuje dokumentację dotyczącą wypłaty ekwiwalentów za odzież ochronną dla pracowników Uczelni.
 6. Zarządza Zespołem Hoteli Asystenckich oraz Ośrodkiem Wypoczynkowym w Łączynie.
 1. Inspektorat BHP:
 1. Kontroluje warunki pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, występuje do osób kierujących pracownikami z zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych i szkodliwości (uciążliwości) zawodowych oraz uchybień w zakresie bhp, na bieżąco informuje pracodawcę o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych.
 2. Dokonuje okresowych ocen i analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, przedstawia propozycje przedsięwzięć techniczno-organizacyjnych poprawiających warunki pracy.
 3. Odpowiada za ustalenie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz wypadków studenckich podczas zajęć organizowanych przez Uczelnię, opracowywaniu dokumentacji powypadkowych i wniosków wynikających z dochodzeń powypadkowych, kontroluje realizację tych wniosków, a także sporządza dokumentację wypadków w drodze do pracy i z pracy.
 4. Prowadzi rejestry wypadków pracowników i studentów, a także zachorowań na choroby zawodowe.
 5. Wspiera kierowników jednostek w ocenie ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy i w ustalaniu stanowisk pracy do wykonania pomiarów i badań środowiska pracy, prowadzi karty pomiarów i rejestry tych badań.
 6. Opracowuje projekty aktów wewnętrznych dotyczących bhp oraz opiniuje instrukcje bhp na poszczególnych stanowiskach pracy oraz prowadzi doradztwo w ww. zakresie.
 7. Prowadzi wstępne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla nowo przyjętych pracowników Uniwersytetu oraz szkolenia okresowe dla pracowników w zakresie bhp i pierwszej pomocy.
 8. Współpracuje z jednostkami organizacyjnymi wyznaczonymi przez Rektora do realizacji nakazów, wystąpień, decyzji i zaleceń organów kontroli zewnętrznej nad warunkami pracy.
 9. Współdziała z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników oraz przeglądach stanowisk pracy z lekarzem.
 10. Uczestniczy w konsultacjach w zakresie bhp i p.poż. w pracach Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i innych komisjach doraźnych powołanych do oceny bezpieczeństwa i higieny pracy.
 1. Sekcja ds. Szkoleń:
 1. Bada, analizuje i diagnozuje potrzeby szkoleniowe pracowników Uczelni oraz kontroluje ich efektywność.
 2. Opracowuje i realizuje założenia uczelnianego planu szkolenia zawodowego pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
 3. Tworzy roczny plan szkoleń i monitoruje ich realizację.
 4. Przygotowuje projekty umów dotyczących dokształcania.
 5. Monitoruje proces dokształcania pracowników.
 6. Opracowuje zasady doboru i weryfikuje zleceniobiorców szkoleń.
 7. Opracowuje procedury tworzenia grup trenerów wewnętrznych.
 8. Inicjuje, organizuje szkolenia otwarte w zależności od potrzeb Uczelni.
 9. Pozyskuje środki na szkolenia i dokształcanie z powiatowych urzędów pracy, Unii Europejskiej i innych źródeł.
 10. Współpracuje z Urzędami Pracy w zakresie programów szkoleniowych.
 11. Analizuje oferty szkoleniowe Urzędów Pracy oraz innych organizacji.
 12. Opracowuje sprawozdania z realizacji planów szkoleniowych.