fbpx Security Systems Office | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

Security Systems Office | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

Security Systems Office

Symbol: 
J080

Head

Główni specjaliści

Pracownicy

Zadania

Biuro Ryzyka i Bezpieczeństwa realizuje zadania zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym, w zakresie:

 • bezpieczeństwa fizycznego i technicznego,
 • ochrony bezpieczeństwa informacji,
 • zarządzania ryzykiem,
 • obronności i zarządzania kryzysowego,

W ramach Biura funkcjonuje Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, który w ustawowym zakresie ochrony informacji niejawnych podporządkowany jest bezpośrednio Rektorowi.

 

 
Zadania Biura:
 
 1. Biuro w zakresie zarządzania ryzykiem:
  1. Identyfikuje zewnętrzne i wewnętrzne rodzaje ryzyka związanego z funkcjonowaniem Uczelni.
  2. Opracowuje zasady i procedury zarządzania ryzykiem oraz wskazuje osoby odpowiedzialne za monitorowanie poszczególnych grup ryzyka.
  3. Zapewnia obsługę administracyjną Komisji ds. Zarządzania Ryzykiem.
  4. Wspomaga działania kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie identyfikacji i analizy ryzyka zagrażającego osiąganiu celów i zadań tych jednostek oraz jego ograniczanie.
  5. Współtworzy i aktualizuje politykę zarządzania ryzykiem w Uniwersytecie.
  6. Prowadzi rejestr ryzyk oraz rejestr zdarzeń.
  7. Opracowuje okresowe raporty dla Rektora przestawiające aktualny stan ryzyk w Uniwersytecie Gdańskim.
  8. Przeprowadza szkolenia pracowników w zakresie efektywnego zarządzania ryzykiem.
  9. Administruje informatycznym systemem zarządzania ryzykiem.
 2. Biuro w zakresie bezpieczeństwa:
  1. Realizuje całokształt zadań związanych z bezpieczeństwem, obronnością.
  2. W zakresie bezpieczeństwa fizycznego i technicznego Biuro:
   1. Realizuje przedsięwzięcia mające na celu poprawę szeroko pojętego bezpieczeństwa studentów, pracowników i gości Uczelni oraz współpracuje z podmiotami zewnętrznymi mogącymi mieć wpływ na bezpieczeństwo i porządek na terenie Uczelni m.in. organami bezpieczeństwa państwa oraz porządku publicznego, Strażą Pożarną, administracją zespoloną i samorządami terytorialnymi.
   2. Zabezpiecza Uczelnię przed działaniami niekonwencjonalnymi i terrorystycznymi.
   3. Prowadzi szkolenia w zakresie bezpieczeństwa.
   4. Nadzoruje realizację zabezpieczenia imprez odbywających się na terenie Uczelni oraz współpracuje w tym zakresie ze Strażą Uniwersytecką.
   5. Koordynuje systemy w obszarach ochrony bezpośredniej osób i mienia, zabezpieczenia technicznego obiektów, bezpieczeństwa informacji oraz danych, ochrony informacji niejawnych, bezpieczeństwa systemu informatycznego Uczelni.
   6. Koordynuje opracowywanie planów ochrony oraz ciągłości działania.
   7. Podejmuje działania w celu wyeliminowania agresji lub dyskryminacji w stosunku do cudzoziemców.
  3. W zakresie ochrony bezpieczeństwa informacji Biuro:
   1. Zapewnia ochronę informacji Uniwersytetu Gdańskiego o charakterze technicznym, technologicznym, organizacyjnym lub innym posiadających wartość gospodarczą (tajemnica przedsiębiorstwa).
   2. Zapewnia ochronę informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego.
   3. Prowadzi szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.
   4. na polecenie Rektora przygotowuje upoważnienia dla pracowników mających dostęp do informacji niejawnych.
   5. Prowadzi aktualny wykaz osób zatrudnionych albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania upoważnienia.
   6. Kontroluje przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych w jednostkach.
   7. Przedkłada do zatwierdzenia Rektorowi instrukcje dotyczące sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych w Uczelni.
   8. Opracowuje plan ochrony informacji niejawnych i nadzoruje jego realizację.
   9. Opracowuje dokumentację określającą poziom zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą.
   10. Zarządza ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacuje ryzyko.
   11. Podejmuje działania zmierzające do wyjaśnienia okoliczności naruszania przepisów o ochronie informacji niejawnych, zawiadamiając o tym Rektora.
   12. Prowadzi kancelarię dokumentów niejawnych.  
 3. W zakresie obronności i zarządzania kryzysowego Biuro:
  1. Realizuje zadania postawione przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz inne uprawnione organy w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego.
  2. Współdziała z Urzędem Wojewódzkim, urzędami miejskimi oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie bezpieczeństwa, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego.
  3. Prowadzi szkolenia w zakresie realizacji powszechnego obowiązku obrony RP, zarządzania kryzysowego oraz ćwiczenia z programu szkolenia obronnego administracji rządowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministerstwa Obrony Narodowej.
 4. Biuro w celu realizacji swoich zadań współpracuje m. in. z prorektorami, dziekanami wydziałów, dyrektorami szkół doktorskich, Dyrektorem Centrum Języków Obcych, Dyrektorem Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu, Dyrektorem Biblioteki Głównej, Kanclerzem, zastępcami Kanclerza, jednostkami podlegającymi Prorektorowi ds. Informatyzacji i Umiędzynarodowienia, w tym z administratorem systemu w zakresie zapewnienia ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne, ze Strażą Uniwersytecką, Centrum Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Centrum Analiz i Ekspertyz, Centrum Transferu Technologii, Biurem Ochrony Danych Osobowych, Biurem Rektora, Biurem Prawnym, Dyrektorem Liceum Uniwersyteckiego oraz innymi jednostkami organizacyjnymi.
 5. W ramach Biura funkcjonuje Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, który w ustawowym zakresie ochrony informacji niejawnych podporządkowany jest bezpośrednio Rektorowi.