fbpx Development Project Management Office | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

Development Project Management Office

Rector's Office
Jana Bażyńskiego 8
pok. 217-220
80-309 Gdańsk
Phone: +48 58 523 31 23, +48 58 523 24 08, +48 58 523 23 60, +48 58 523 31 24, +48 58 523 24 29
Fax: +48 58 523 24 09

Development Project Preparation and Assistance Section

Phone: +48 58 523 24 08, +48 58 523 31 23

Project Monitoring Section

Phone: +48 58 523 23 60, +48 58 523 31 24
Symbol: 
2300

Dyrektor Biura

Deputy Head

Kierownicy Sekcji

Pracownicy

Zadania

1.  Biuro Zarządzania Projektami Rozwojowymi uczestniczy w zarządzaniu strategicznym projektami, to jest:

1)  Przygotowuje, we współpracy z jednostkami Uniwersytetu i instytucjami zewnętrznymi, strategiczne projekty rozwojowe w ramach programów międzynarodowych, europejskich, funduszy strukturalnych, krajowych pozostających w gestii Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2)  Przygotowuje materiały na posiedzenia Komitetu Sterującego ds. Projektów UG, przedstawia propozycje zadań do aplikacji o środki z programów międzynarodowych, europejskich, funduszy strukturalnych, krajowych pozostających w gestii Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz propozycje wniosków projektowych przygotowywanych przez pracowników Uniwersytetu.

3)  Inicjuje i stymuluje procesy dostosowawcze wewnętrznych przepisów i procedur Uniwersytetu do wymogów polskiego i wspólnotowego prawodawstwa w zakresie realizacji projektów rozwojowych.

4)  Inicjuje szkolenia kierowników projektów i innych pracowników Uniwersytetu w zakresie dotyczącym projektów rozwojowych.

5)  Prowadzi dokumentację dotyczącą udziału poszczególnych jednostek Uniwersytetu w programach rozwojowych.

2.    Strukturę Biura Zarządzania Projektami Rozwojowymi tworzą:

1)  Sekcja Przygotowywania i Wsparcia Projektów Rozwojowych,

2)  Sekcja Monitoringu Projektów.

3.    Sekcja Przygotowywania i Wsparcia Projektów Rozwojowych:

1)  Weryfikuje dokumenty aplikacyjne składane przez pracowników Uniwersytetu zainteresowanych realizacją projektów finansowanych ze środków międzynarodowych, europejskich, funduszy strukturalnych, krajowych pozostających w gestii Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod względem zgodności formalno-prawnej z wytycznymi programów i funduszy oraz możliwości sfinansowania planowanych wydatków ze wskazanych źródeł finansowania.

2)  Współpracuje z pracownikami Uniwersytetu, organizacjami partnerskimi oraz wybranymi podmiotami doradczymi i konsultingowymi przy przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy międzynarodowych, europejskich, strukturalnych, krajowych pozostających w gestii Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

3)  Pozyskuje i rozpowszechnia informacje oraz organizuje spotkania informacyjne dotyczące programów i funduszy międzynarodowych, europejskich, strukturalnych, krajowych pozostających w gestii Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz możliwości udziału w nich jednostek organizacyjnych UG.

4)  Koordynuje podpisywanie umów o dofinansowanie projektów rozwojowych.

5)  Wspiera pracowników UG w zakresie zgodności prowadzonych projektów z wytycznymi i zasadami programów.

4.    Sekcja Monitoringu Projektów:

1) Prowadzi rejestr projektów rozwojowych składanych i realizowanych w Uniwersytecie.

2) Sprawuje nadzór formalny nad kierownikami projektów w zakresie zgodności realizacji projektów rozwojowych z powierzonymi obowiązkami, w szczególności z wytycznymi programowymi oraz warunkami zawartych umów o dofinansowanie.

3)  Prowadzi monitoring realizacji projektów podlegających konieczności przeprowadzenia audytu zewnętrznego i projektów międzynarodowych.

4)  Sporządza sprawozdania zbiorcze dotyczące udziału Uniwersytetu Gdańskiego w programach rozwojowych.

5)  Współpracuje z kierownikami projektów oraz jednostkami organizacyjnymi UG, w szczególności z Działem Finansowo-Księgowym Projektów, Centrum Inwestycji i Remontów oraz Centrum Transferu Technologii w zakresie monitoringu realizowanych projektów.

6)  Prowadzi obsługę organizacyjno-administracyjną zewnętrznych kontroli, przeglądów okresowych i wizyt monitoringowych oraz zleconych audytów projektów krajowych i międzynarodowych.

7)  Dostarcza dane analityczne dotyczące udziału Uniwersytetu w przedsięwzięciach finansowanych ze środków międzynarodowych, europejskich, funduszy strukturalnych, krajowych pozostających w gestii Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na potrzeby wewnętrzne Biura oraz dla innych jednostek Uniwersytetu Gdańskiego.

8)  Prowadzi nadzór nad realizacją trwałości projektów wynikającą z umów o dofinasowanie projektów.”;