Patents Unit (UG Patents Spokesperson) | University of Gdańsk

Patents Unit (UG Patents Spokesperson)

Administration building
Bażyńskiego 1a
pok. 321
80-309 Gdańsk
Phone: +48 58 523 33 74
Opening hours:

Dyżur rzecznika patentowego odbywa się we wtorki, w godz. 10.15 - 12.15 (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu).

Symbol: 
R730

Zadania

  1. Realizuje zadania związane z uzyskaniem praw wyłącznych odnoszących się do przedmiotów własności przemysłowej oraz monitoruje zachowanie tych praw, ich wykorzystanie i dochodzenie roszczeń.
  2. Występuje w charakterze pełnomocnika UG w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP, instytucjami międzynarodowymi, sądami i organami orzekającymi w sprawach własności przemysłowej.
  3. Współpracuje z jednostkami organizacyjnym i UG w zakresie zabezpieczania i uzyskiwania ochrony prawnej dla wyników prac badawczych i badawczo-rozwojowych, dokonywanych w UG.
  4. Udziela zainteresowanym pracownikom UG informacji patentowej i proceduralno-prawnej w ochrony własności przemysłowej.
  5. Współpracuje z innymi uczelniami, placówkami naukowo-badawczymi lub przedsiębiorcami, podejmującymi z UG wspólne działania naukowo-badawcze bądź innowacyjne w zakresie uzyskiwania, zachowywania lub wykonywania praw odnoszących się do przedmiotów własności przemysłowej.
  6. Współpracuje z instytucjami i organizacjami zewnętrznymi zajmującymi się sprawami własności przemysłowej.
  7. Współpracuje z jednostkami organizacyjnymi w pionie Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą oraz Prorektora ds. Rozwoju.