fbpx Education Quality Section | University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański

Education Quality Section

Rector's Office
Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Phone: +48 58 523 24 09
Symbol: 
3300

Head

Zadania

 1. Biuro Jakości Kształcenia wspiera System Zapewnienia Jakości Kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego. W ramach jednostki działają dwie sekcje:
 1. Sekcja Jakości Kształcenia,
 2. Sekcja Tutoringu.
 1. Sekcja Jakości Kształcenia:
 1. Monitoruje jakość kształcenia na wszystkich formach studiów poprzez organizowanie badań służących pomiarowi jakości kształcenia wśród studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych, nauczycieli akademickich, innych pracowników Uniwersytetu Gdańskiego oraz poprzez analizę i publikowanie wyników wymienionych badań.
 2. Rozpowszechnia informacje dotyczące zagadnień związanych z zapewnianiem jakości kształcenia.
 3. Realizuje i koordynuje działania podejmowane w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, w tym zapewnia obsługę administracyjną Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia.
 4. Współpracuje z Uczelnianym Zespołem ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, Wydziałowymi Zespołami ds. Zapewniana Jakości Kształcenia, Wydziałowymi Zespołami ds. Akredytacji, stowarzyszeniami absolwentów działającymi przy Uniwersytecie oraz innymi osobami i instytucjami, których działalność ma wpływ na jakość kształcenia.
 5. Przygotowuje zestawienia i analizy porównawcze wyników postępowań akredytacyjnych, monitoruje wdrażanie zaleceń pokontrolnych Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz innych jednostek akredytujących kształcenie na Uniwersytecie Gdańskim.
 6. Zajmuje się organizacją oraz obsługuje konferencje, seminaria jakościowe i dydaktyczne.
 7. Uczestniczy w projektach dotyczących jakości kształcenia realizowanych przez Uniwersytet.
 1. Sekcja Tutoringu:
 1. Organizuje i koordynuje niekomercyjne wspieranie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich, przyszłych pedagogów i doktorantów, zwłaszcza w zakresie budowania kompetencji tutorskich.
 2. Współpracuje z otoczeniem zewnętrznym na rzecz sprzężenia edukacji z rzeczywistością biznesowo-społeczna.
 3. Organizuje komercyjne kursy, szkolenia i seminaria dla podmiotów zewnętrznych (instytucji publicznych, podmiotów ekonomii społecznej i biznesu) w zakresie kształcenia w obszarze przywództwa, tutoringu, mentoringu, pracy zespołowej, kreatywności, innowacyjności i inteligencji sukcesu.