Polish language certificates

Accepted Polish language certificates

  • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub Narodową Agencję Wymiany Akademickiej;
  • certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na poziomie B1 lub wyższym;
  • dyplom lub inny dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim lub kierunku filologia polska;
  • pozytywny wynik egzaminu ze znajomości języka polskiego, zdanego przed komisją, powołaną przez dziekana Wydziału Filologicznego UG lub dyrektora Akademickiego Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UG;
  • świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej uzyskane w polskim systemie oświaty;
  • świadectwo uprawniające do podjęcia studiów, na którym występuje przedmiot: język polski
  • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata/finalisty stopnia centralnego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego;
  • ocena na transkrypcie/suplemencie do dyplomu potwierdzająca zaliczenie podczas studiów lektoratu z języka polskiego na poziomie co najmniej B1.

 

POŚWIADCZENIE ZNAJOMOŚCI JĘZYKA POLSKIEGO NA UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

Kandydaci cudzoziemcy, ubiegający się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim mogą uzyskać poświadczenie znajomości języka polskiego po zdaniu egzaminu wewnętrznego na Uniwersytecie Gdańskim.

Egzamin odbędzie się w terminach:

I termin: 06 czerwca 2022 (zgłoszenia przyjmowane są do dnia 01 czerwca 2022)

II termin: 01 sierpnia 2022 (zgłoszenia przyjmowane są do dnia 27 lipca 2022)

Uwaga: dodatkowy termin egzaminu! 5 września 2022 (zgłoszenia przyjmowane są do 31 sierpnia 2022)

Egzamin zostanie przeprowadzony online i będzie składał się z części pisemnej oraz ustnej.

Kandydaci chcący wziąć udział w egzaminie proszeni są o przesłanie zgłoszenia drogą mailową na adres fso@ug.edu.pl (tytułując mail: zgłoszenie na egzamin z języka polskiego). W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko (zgodnie z zapisem w paszporcie), obywatelstwo, rodzaj i numer dokumentu tożsamości, kierunek studiów, na który kandydat zamierza aplikować oraz wybrany termin egzaminu.

Pokaż rejestr zmian

Submitted on Friday, February 21, 2020 - 13:33 by Dominika Brulińska Changed on Tuesday, August 2, 2022 - 11:49 by Magdalena Zieniutycz