Insurance

Insurance

We hereby inform that

according to art. 25 section 1 point 2 letter a of the Act of December 12, 2013 on Foreigners (Journal of Laws of 2023, item 519, as amended):

1. Foreigners accepted to first- and second-cycle studies, long-cycle master's studies, postgraduate studies, doctoral schools, internships or specialized training, students participating in vocational training and education courses, as well as participating in scientific research and development work at the University of Gdańsk and other forms of education - during the entire period of their stay in the territory of the Republic of Poland, are obliged to be in possession and to present, at the request of the University, one of the documents specified in Art. 25 section 1 point 2 letter a of the Act of 12 December 2013 on Foreigners, in particular:

a) a document certifying that he/she has health insurance within the meaning of the Act of 27 August 2004 on health care services financed from public funds

b) a document confirming possession of travel medical insurance or another insurance policy covering medical costs - meeting the requirements specified in Art. 25 section 1 point 2 letter a and section 1b of the Act of 12 December 2013 on Foreigners.

2. Having the insurance mentioned in point 1 is an individual statutory obligation of a foreigner staying in the territory of the Republic of Poland. The University of Gdańsk is not liable for failure to fulfill this obligation by a foreigner.

3. It is also recommended that the above-mentioned foreigners have a policy confirming accident insurance.

 

Niniejszym informujemy, że

w związku z treścią art. 25 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2023 r. poz. 519 z późn. zm.):

1. Cudzoziemcy przyjmowani na studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe, do szkół doktorskich, na staże lub szkolenia specjalizacyjne, studenckie praktyki zawodowe i kursy dokształcające, a także uczestniczący w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na Uniwersytecie Gdańskim oraz uczestniczący w innych formach kształcenia – mają obowiązek posiadać przez cały okres przebywania na terytorium RP oraz okazać na żądanie Uczelni jeden z dokumentów określonych w art. 25 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, w szczególności:

a) dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

b) dokument potwierdzający posiadanie podróżnego ubezpieczenia medycznego lub inną polisę ubezpieczeniową pokrywającą koszty leczenia – spełniające wymogi wskazane w art. 25 ust. 1 pkt 2 lit. a oraz ust. 1b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

2. Posiadanie ubezpieczenia wymienionego w powyższym pkt 1 jest indywidualnym ustawowym obowiązkiem cudzoziemca przebywającego na terytorium RP. Uniwersytet Gdański nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niedopełnienia tego obowiązku przez cudzoziemca.  

3. Zaleca się również posiadanie przez ww. cudzoziemców polisy potwierdzającej ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

View changelog

Submitted on Wed, 11/29/2023 - 08:15 by Dominika Brulińska Changed on Wed, 11/29/2023 - 08:15 by Dominika Brulińska